Secondary

Languages

การเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน ปีการศึกษา 2561

*

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา

ด้วยระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ. 2560 ข้อ 15 กำหนดว่า “ในปีการศึกษา 2561 สถานศึกษาที่ประสงค์จะเริ่มดำเนินงานกับกองทุนให้ดำเนินการยื่นคำขอเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560”

สถานศึกษาที่ต้องยื่นคำขอเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน ได้แก่

1. สถานศึกษาที่ประสงค์จะเข้าร่วมดำเนินงานกองทุนและยังไม่ได้เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 หรือเข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

2. สถานศึกษาที่ถูกเพิกถอนการมอบอำนาจการดำเนินการตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 หรือระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

3. สถานศึกษาที่ไม่ได้ส่งคืนเงินที่ได้รับเพื่อเป็นเงินกู้ยืมของผู้กู้ยืมเงินซึ่งมิได้ใช้ให้แก่กองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 หรือระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

 

หมายเหตุ

สถานศึกษาตามข้อ 2 และ 3 หากไม่ได้ยื่นคำขอเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนให้ถือว่าเป็นสถานศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนตามระเบียบนี้จำกัดเฉพาะการดำเนินการให้กู้ยืมแก่ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีเท่านั้น

วันที่: 
31 มกราคม 2562