Secondary

Languages

ชี้แจงเกี่ยวกับการทำบันทึกข้อตกลง

กองทุนขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำบันทึกข้อตกลง ดังนี้

1. การทำบันทึกข้อตกลงกับกองทุน เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนฯ พ.ศ. 2560 มาตรา ๓๘ ซึ่งบัญญัติว่า “สถานศึกษาที่ประสงค์จะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยื่นคำขอเข้าร่วมดำเนินงานต่อกองทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด สถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนตามวรรคหนึ่ง ให้ทำบันทึกข้อตกลงกับกองทุนตามแบบที่คณะกรรมการกำหนด และต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงโดยเคร่งครัด  หากสถานศึกษาใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องครบถ้วน กองทุนอาจเพิกถอนการเข้าร่วมดำเนินงานของสถานศึกษาแห่งนั้นก็ได้”

2. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ. 2560 ได้กำหนดแบบบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามข้อ 10

3. การติดตามผู้กู้ยืมเงินให้ชำระเงินคืนกองทุน ตามข้อ 10(6) ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดตามบันทึกข้อตกลง หมวด 6 ข้อ 13 และ ข้อ 14 ดังนี้

ข้อ 13  ก่อนที่ผู้กู้ยืมเงินสำเร็จการศึกษา สถานศึกษามีหน้าที่จัดให้มีการดำเนินการ ดังนี้

(1) ปัจฉิมนิเทศแก่ผู้กู้ยืมเงิน ผู้ใช้อำนาจปกครอง และผู้ค้ำประกัน เพื่อชี้แจงกฎระเบียบและข้อบังคับกองทุนเกี่ยวกับการชำระเงินคืนกองทุน

(2) สำรวจและจัดทำทะเบียนที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ ที่เป็นปัจจุบันของผู้กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับกองทุน

ข้อ 14 เมื่อผู้กู้ยืมเงินสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว สถานศึกษามีหน้าที่ให้ การสนับสนุนกองทุนในการติดตามให้ผู้กู้ยืมเงิน ซึ่งเคยเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษา ชำระเงินคืนกองทุน

4.ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ. 2560 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรอง ซึ่งมีองค์ประกอบจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายหลายท่าน รวมทั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และได้นำเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอประธานกรรมการลงนาม

5. ขอความร่วมมือสถานศึกษาใช้บันทึกข้อตกลงฉบับที่กองทุนจัดส่งไปให้โดยทำสำเนาเพิ่มอีก 1 ชุด กองทุนขอความกรุณาอย่าดาวน์โหลดในเว็บไซต์หรือจัดพิมพ์ขึ้นมาใหม่ เนื่องจากกองทุนต้องใช้เวลาตรวจสอบข้อความใหม่จะทำให้เกิดความล่าช้าในการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2561 ของสถานศึกษา

6. การลงนามในแบบบันทึกข้อตกลงกับกองทุนรวมทั้งเอกสารประกอบทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับใบอนุญาต/ผู้บริหารสูงสุด และประทับตราสถานศึกษา (ถ้ามี)

7. ให้สถานศึกษาลงนามในช่องพยานฝั่งสถานศึกษาเพียงช่องเดียว

8. สถานศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่ต้องส่งสำเนาหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน เนื่องจากกองทุนจะประสานขอข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

9. เนื่องจากสถานศึกษาหลายแห่งแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 กองทุนจึงขยายระยะเวลาการจัดทำบันทึกข้อตกลงให้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 เพื่อให้กองทุนสามารถดำเนินการให้กู้ยืมให้กับสถานศึกษาได้ทันภายในวันที่ 1 เมษายน 2561 ทั้งนี้สถานศึกษาทุกแห่งต้องทำบันทึกข้อตกลงกับกองทุนให้เรียบร้อยก่อนจึงจะเริ่มดำเนินการให้กู้ยืมได้ และการทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ตามระเบียบฯ จะทำเพียงครั้งเดียว

10. กรณีสถานศึกษามีประเด็นเกี่ยวกับข้อความในระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน และ/หรือบันทึกข้อตกลงฯ กองทุนจะนำเรียนคณะอนุกรรมการกำกับและประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน ซึ่งมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานอนุกรรมการ และมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมเป็นอนุกรรมการด้วย

 
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในบันทึกข้อตกลง...คลิก

วันที่: 
31 มกราคม 2562