Secondary

Languages

ประชุมสัมมนา ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  การให้กู้ยืม หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางและวิธีการดำเนินงานของกองทุน ในปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานกองทุน ดังนี้

1. ในระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ประกอบด้วย

 1. ระดับอาชีวศึกษา (รัฐ)            วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
 2. ระดับอาชีวศึกษา (เอกชน)        วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562
 3. ระดับอุดมศึกษา                   วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562

โดยการลงทะเบียนออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 – 29 มีนาคม 2562

** กรุณาใช้ browser google chrome  ในการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  

 

รายชื่อสถานศึกษา

 • รายชื่อระดับอาชีวศึกษา (รัฐ)  ...คลิก
 • ระดับอาชีวศึกษา (เอกชน)  ...คลิก
 • รายชื่อระดับอุดมศึกษา   ...คลิก

 

หนังสือเชิญประชุม

 • หนังสือเชิญประชุม 5 ภาค จังหวัดกรุงเทพ ...คลิก

 

แผนที่โรงแรม 

 • แผนที่ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ ...คลิก

 

ข้อมูลที่พักและโรงแรมย่านศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

 • ข้อมูลที่พักและโรงแรมย่านศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ...คลิก

2. ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องสุรนารี บอลรูม ชั้น G โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จังหวัดนครราชสีมาโดยเชิญสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ปราจีนบุรี และนครนายก  

โดยการลงทะเบียนออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 – 3 เมษายน 2562

** กรุณาใช้ browser google chrome    ในการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

 

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษา 1 ท่าน และผู้ปฏิบัติงานกองทุนประจำสถานศึกษา 1 ท่าน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเท่านั้น สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   และค่าใช้จ่ายอื่นนอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น ขอให้เบิกจากต้นสังกัดหรือเงินอุดหนุนการดำเนินงานกองทุนของสถานศึกษา 

รายชื่อสถานศึกษา

 • รายชื่อมัธยมศึกษา  ...คลิก

 

หนังสือเชิญประชุม

 • หนังสือเชิญประชุม 5 ภาค จังหวัดนครราชสีมา ...คลิก

 

แผนที่โรงแรม 

 • แผนที่ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา ...คลิก
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้ประสานงาน  ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์
โทร. 0 2016 4888 ต่อ 350, 352, 353, 354, 359
โทรสาร 0 2016 4960
อีเมล [email protected]

 

วันที่: 
19 มีนาคม 2562