Secondary

Languages

แจ้งการส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Audit และการส่งคืนเงินของภาคการศึกษาที่ 2/2561

การดำเนินการระบบ e-Audit ลักษณะที่ 1 (กยศ. เดิม) และลักษณะที่ 2 (กรอ. เดิม)

กองทุนขอแจ้งให้สถานศึกษาที่ได้รับเงินโอนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาทราบเกี่ยวกับกำหนดวันส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Audit และการส่งคืนเงิน ลักษณะที่ 1 (กยศ. เดิม) และลักษณะที่ 2 (กรอ. เดิม) ดังนี้

1. การส่งข้อมูลภาคการศึกษาที่ 2/2561

สำหรับสถานศึกษาทั่วไป ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562

สำหรับสถานศึกษาที่เตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

(หากสถานศึกษาไม่ดำเนินการส่งข้อมูลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด กองทุนอาจพิจารณาระงับการโอนเงินในภาคการศึกษาถัดไป)

** ทั้งนี้ กองทุนขอความร่วมมือให้สถานศึกษาส่งข้อมูลเกี่ยวกับยอดเงินค่าเล่าเรียนฯ ตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริง ผ่านระบบ e-Audit เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการศึกษาขอบเขตการให้กู้ยืมของสถานศึกษาต่อไป **

 

2. การส่งคืนเงินภาคการศึกษาที่ 2/2561

สำหรับสถานศึกษาทั่วไป ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562

สำหรับสถานศึกษาที่เตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562

(หากสถานศึกษาไม่ดำเนินการส่งคืนเงินให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด กองทุนอาจพิจารณาระงับการโอนเงินในภาคการศึกษาถัดไป และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันผิดนัด)

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงานฝ่ายกู้ยืม (ระบบ e-Audit)

1. ว่าที่ ร.ต.หญิง สุทธิดา รัตนา  โทร. 0 2016 4925 ([email protected])

2. นางสาวชมพูนุท  ประคองสาย  โทร. 0 2016 4924  ([email protected])

 

 

 

 

วันที่: 
20 กุมภาพันธ์ 2562