Secondary

Languages

แบบคำขอกู้ยืมเงิน (กยศ.101) สำหรับปีการศึกษา 2562

 

เรียน ผู้กู้ยืม /ผู้บริหารสถานศึกษา

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ปรับปรุงเพิ่มเติมแบบคำขอกู้ยืมเงิน (กยศ.101) เพื่อให้เหมาะสมกับการให้กู้ยืมในปีการศึกษา 2562 ดังนั้น จึงขอให้ผู้ประสงค์ขอกู้ยืมดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืมเงินแบบใหม่สำหรับยื่นแบบคำขอกู้ยืมกับสถานศึกษา... คลิก

วันที่: 
20 มีนาคม 2562