Secondary

Languages

คู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เรียน  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนของสถานศึกษา

ด้วยกองทุนได้จัดทำคู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนของสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดจนกฎระเบียบของกองทุนที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง และสอดคล้องกับการดำเนินงานของกองทุนในปัจจุบัน

 

  • คู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับสมบูรณ์) ... คลิก 

 

 

ฝ่ายกู้ยืม

20 มีนาคม 2562

 

วันที่: 
20 มีนาคม 2562