Secondary

Languages

การประชุมสัมมนา ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 27-29 มีนาคม 2562

การประชุมสัมมนา ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  ในระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม

การประชุมสัมมนา ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ในระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2562

ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 5

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วย ระดับอาชีวศึกษา (รัฐ) ,ระดับอาชีวศึกษา (เอกชน)  และระดับอุดมศึกษา 

  • เอกสารประกอบการบรรยาย

​- การบรรยายเรื่อง  นโยบายการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ...คลิก

โดย นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

- การบรรยายเรื่อง  การให้กู้ยืม ในปีการศึกษา 2562 ...คลิก

โดย นางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ์ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

- การบรรยายเรื่อง  ระบบการให้กู้ยืมสำหรับสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2562  ...คลิก

โดย นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

- การบรรยายเรื่อง ระเบียบและประกาศที่ต้องรู้เกี่ยวกับการให้กู้ยืม ในปีการศึกษา 2562 ...คลิก

โดย นายโพธิพันธ์ มุขสมบัติ รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

- การบรรยายเรื่อง บทบาทของสถานศึกษาในการสร้างวินัยทางการเงิน ให้กับผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ...คลิก

โดย คุณปิยาภรณ์ ครองจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

  • ดาวน์โหลด  

- คุณพูม ชินโชติกร เจ้าของธุกิจโรงแรม/อสังหาริมทรัพย์ ...คลิก

- น้องโน พบพริษฐ์ พงศ์โชติสาคร ...คลิก

- ความพร้อมคนไทยในการเตรียมเงินไว้ใช้วัยเกษียณ ...คลิก

- หนี้ กยศ.หมดได้ไม่ยากอย่างที่คิด ...คลิก

- 4 รู้ สู่ความมั่นคงยามเกษียณ ...คลิก

- พี่หนู ปาริชาติ พงษ์คำ แม่บ้านเงินล้าน ...คลิก

- SET e-Learning ใช้งานอย่างไร?...คลิก

 

 

วันที่: 
29 มีนาคม 2562