Secondary

Languages

เรียน e-Learning หลักสูตรด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน

 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID19 ผู้กู้ยืมสามารถเข้าระบบเรียนออนไลน์หลักสูตร e-Learning ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน จำนวน 5 หลักสูตร เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ผู้กู้ยืม และทดแทนการทำกิจกรรมจิตสาธารณะนอกสถานที่ เป็นการชั่วคราว โดยผู้กู้ยืมสามารถนับกิจกรรมจิตสาธารณะ ได้ 3 ชั่วโมงต่อหลักสูตร ดังนี้
 
1. หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน 
2. หลักสูตรครบเครื่องเรื่องลงทุน 
3. หลักสูตรกองทุนรวม The Series 
4. หลักสูตรหมดหนี้มีออม 
5. หลักสูตรลงทุนสม่ำเสมอด้วยหุ้นและกองทุน 

 

  • เข้าระบบ e-Studentloan เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ SET e-Learning ... คลิก
  • คลิปการใช้งาน  e-Learning หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน ...คลิก

 

วันที่: 
23 มีนาคม 2563