Secondary

Languages

ข่าวดี!! เรียน e-Learning ฟรี กว่า 15 หลักสูตร นับชั่วโมงจิตสาธารณะ กยศ.

 
 
 
 
 
 
ข่าวดี!! เรียน e-Learning นับชั่วโมงจิตสาธารณะ กยศ. หลักสูตรด้านการวางแผนการเงินการลงทุนและด้านความเป็นผู้ประกอบการกว่า 15 หลักสูตร ที่จะทำให้เรียนรู้เทคนิคบริหารเงินอย่างถูกวิธีและพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเป้าหมายชีวิตในอนาคต
 
หลักสูตรด้านการวางแผน The Series NEW 
 
1. ชีวิตดี เริ่มต้นที่การวางแผน 
2. เตรียมความพร้อม สู้ทางเลือกอาชีพในฝัน
3. คัมภีร์ 4 รู้ วางแผนดี ชีวิตมั่นคง
4. วางแผนสร้างเงินออม เพื่ออนาคต
5. วางแผนลดหนี้มีออม  เพื่ออนาคต
6. เงินทองต้องวางแผน
7. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8. หมดหนี้ มีออม
9. ครบเครื่องเรื่องลงทุน
10.วางแผนลงทุนสม่ำเสมอด้วยหุ้นและกองทุน
11. กองทุนรวม The Series
 
หลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ
 
1. Entrepreneurial Mindset NEW 
2. Design Thinking NEW 
3. Digital Marketing NEW 
4. Startup Business
 
แอปพลิเคชันบริหารจัดการเงิน สร้างเงินออมให้ทุกเป้าหมายชีวิต... คลิก
เข้าระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล ( DSL)  เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ SET e-Learning ... คลิก
 
ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ
เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและธุรกรรมต่าง ๆ ของผู้กู้ยืมในระบบ DSL ผู้กู้ยืมตกลงผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ผู้กู้ยืมตกลงใช้หมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับจากกองทุน เพื่อเข้าใช้งานในระบบ DSL ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวัตถุประสงค์ที่กองทุนกำหนดไว้เท่านั้น
 
2. ห้ามมิให้มีการเข้าเรียนแทน สอบแทน หรือจ้างให้ผู้อื่นทำการเข้าระบบ (Login) ผู้กู้ยืมที่ให้ผู้อื่นใช้หมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ของตนเอง เพื่อเข้าระบบ (Login) ไม่ว่ากรณีใด ๆ ถือว่ามีพฤติกรรมไม่สุจริต และเป็นการกระทำที่ผิดต่อเงื่อนไขการใช้งานระบบของกองทุน หากกองทุนตรวจพบจะมีการพิจารณาระงับการเข้าใช้งานระบบ และพิจารณายกเลิกการให้กู้ยืมเงินในปีถัดๆไป
 
3. ผู้ใดใช้หมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ของผู้อื่น เพื่อเข้าระบบ (Login) ไม่ว่ากรณีใดๆถือเป็นการกระทำความผิดในทางอาญา ซึ่งจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย และหากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้กู้ยืมเงิน กองทุนจะพิจารณายกเลิกการให้กู้ยืมเงินในปีถัดๆไปด้วย

AOM YOUNG…เริ่มออมตังค์ ผ่านกองทุนรวม

 

วันที่: 
20 ตุลาคม 2563