Secondary

Languages

กยศ. ให้โอกาสลดเบี้ยปรับลูกหนี้และเพิ่มค่าครองชีพให้ผู้กู้ยืม

กยศ. ให้โอกาสลดเบี้ยปรับลูกหนี้และเพิ่มค่าครองชีพให้ผู้กู้ยืม

                                                                                                                                                                                                            29 สิงหาคม 2562

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ออกมาตรการแก้ไขปัญหาของลูกหนี้ กยศ. โดยลดเบี้ยปรับ 75-80% ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 และพักชำระหนี้ 1 ปี ช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นอกจากนั้นยังปรับลดอัตราเบี้ยปรับจาก 12-18% ต่อปี เหลือ 7.5% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 พร้อมเพิ่มค่าครองชีพให้ผู้กู้ยืมอีกคนละ 600 บาท/เดือน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เปิดเผยว่า “ขณะนี้ กองทุนได้ออกมาตรการแก้ไขปัญหาของลูกหนี้ กยศ. และช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ โดยคณะกรรมการกองทุนฯ ได้มีมติเห็นชอบ ดังนี้

1. ลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 80 สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่ค้างชำระหนี้และปิดบัญชีในครั้งเดียว ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

2. ลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 75 เฉพาะผู้กู้ยืมเงินกลุ่มก่อนฟ้องคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

3. พักชำระหนี้ 1 ปี สำหรับผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฉพาะกลุ่มผู้กู้ยืมก่อนฟ้องคดี กรณีผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายปี จะพักชำระหนี้ในงวดปี 2563 และผู้กู้ยืมจะต้องกลับมาชำระหนี้ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564   ส่วนกรณีผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายเดือน  จะพักชำระหนี้ 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนถัดไปที่กองทุนอนุมัติ โดยในระหว่างพักชำระหนี้กองทุนจะไม่ถือว่าผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้  ทั้งนี้ จากข้อมูลในระบบพบว่ามีผู้กู้ยืมเข้าข่ายที่จะได้สิทธิพักชำระหนี้ ประมาณ 335,000 ราย

ผู้กู้สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนด รายละเอียดเพิ่มเติม ...คลิก  (ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563)

4. ปรับลดอัตราเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระเงินกู้ยืมคืน จากอัตราปัจจุบัน   (ร้อยละ 12-18 ต่อปี) เหลืออัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการลดภาระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินที่ค้างชำระให้สามารถผ่อนชำระเงินคืนกองทุนได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนงวดที่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ยังคิดอัตราเบี้ยปรับเท่าเดิม

5. ปรับเพิ่มค่าครองชีพรายเดือนให้ผู้กู้ยืมทุกระดับการศึกษาอีกเดือนละ 600 บาท/คน โดยผู้กู้ยืมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญปรับเพิ่มจาก 1,200 บาท เป็น 1,800 บาท ระดับ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี ปรับเพิ่มจาก 2,400 บาท เป็น 3,000 บาท

ปัจจุบัน กองทุนมีผู้กู้ยืมที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 5,615,065 ล้านราย ประกอบด้วย ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาและปลอดหนี้ 803,222 ราย ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,661,599 ราย ผู้กู้ที่ชำระเสร็จสิ้นแล้ว 1,093,041 ราย และอื่นๆ 57,203 ราย เป็นเงินงบประมาณให้กู้ยืมจำนวนกว่า 605,354 ล้านบาท สำหรับผลการรับชำระหนี้ในปีงบประมาณ 2562 กองทุนคาดว่าจะได้รับชำระหนี้ประมาณ 30,000 ล้านบาท กองทุนขอยืนยันว่าในปีนี้ไม่มีการจำกัดโควต้าการให้กู้ยืมเงินสำหรับผู้กู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยทั้งหมดนี้กองทุนไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นผลมาจากการชำระหนี้ที่ดีขึ้นและมาตรการหักเงินเดือน” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด  

 

วันที่: 
29 สิงหาคม 2562