Secondary

Languages

รับสมัคร หัวหน้ากลุ่มงานคดี ฝ่ายคดีและบังคับคดี จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 

- ควบคุมดูแลการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้กู้/ผู้ค้ำประกันที่ไม่ชำระหนี้ตามหนังสือบอกเลิกสัญญาภายในอายุความ

- ควบคุมดูแลการจัดจ้างสำนักงานทนายความในการฟ้องร้องดำเนินคดีแก่ผู้กู้/ผู้ค้ำประกัน
รวมถึงกำกับดูแลการเบิกจ่ายและบริหารสัญญาจ้าง

- ควบคุมการปรับปรุงฐานข้อมูลคดีของผู้กู้/ผู้ค้ำประกัน

- ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน

- ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

- ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานตามหลักวิชาการ ประสานงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

วันที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562 – 14 มกราคม 2563

 

วันที่: 
15 มิถุนายน 2563