Secondary

Languages

การประชุมสัมมนาพิเศษ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 4

ประชุมสัมมนาพิเศษ

 “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”

สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 4

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

รายชื่อสถานศึกษา
  • รายชื่อสถานศึกษาที่เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "บทบาทสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา" สำหรับผู้บริหาร ระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 4 ...คลิก

 

กำหนดการ 

  • กำหนดการประชุมสัมมนาพิเศษ “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 4 ...คลิก

 

เอกสารประกอบการบรรยาย

  • บรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของสถานศึกษาในการสร้างจิตสํานึกให้ผู้กู้ยืม"

โดย คุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา...คลิก

  • บรรยายพิเศษหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรมของสถานศึกษาในการดําเนินงานกองทุน”

โดย ดร.กวิชช์ ธรรมิสร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจําคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...คลิก

  • บรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทของสถานศึกษาในการสร้างวินัยทางการเงินให้ กับผู้กู้ยืมเงิน กยศ.”

โดย คุณปิยาภรณ์ ครองจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ...คลิก

 

ดาวน์โหลด  

- น้องโน พบพริษฐ์ พงศ์โชติสาคร ...คลิก

- กยศ. ปันความสุขให้น้องบ้านบราโกร ...คลิก

 

แบบฟอร์มสำรองห้องพัก

  • สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา กรณีผู้เข้าร่วมสัมมนามีความประสงค์เข้าพักก่อน และหลังสัมมนา (ผู้เข้าพักชำระเงินค่าห้องพักเอง) ...คลิก 

 

 

วันที่: 
27 มกราคม 2563