Secondary

Languages

รับสมัคร สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ และ ฝ่ายคดีและบังคับคดี จำนวน 74 อัตรา

ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก

  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ จำนวน 14 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

                 ระยะเวลาจ้าง นับตั้งแต่วันจ้างงานจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

- โทรศัพท์ติดตามทวงถามหนี้

 

  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายคดีและบังคับคดี จำนวน 60 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

                ระยะเวลาจ้าง 4 เดือน นับตั้งแต่วันจ้างงาน 

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

- ปฏิบัติงานส่วนงานคดี (ตรวจเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างในการดำเนินคดี,ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูลการชำระหนี้,ทำทะเบียนคุมกล่องเก็บ Data Safe,ตอบหนังสือข้อร้องเรียน,คืนเงินผู้กู้ยืม)

- ปฏิบัติงานส่วนงานบังคับคดี (ตรวจเบิกสืบทรัพย์บังคับคดี,ปรับปรุงข้อมูลผู้กู้ยืม,บันทึกข้อมูลการส่งระงับคดี,ดำเนินการตามหมายของศาล,ตรวจสอบข้อมูลผู้ค้ำประกัน,งานไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ...คลิก

วันที่: 
16 มิถุนายน 2563