Secondary

Languages

แจ้งขยายเวลาการส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Audit และการส่งคืนเงิน ภาคการศึกษาที่ 2/2562

เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและเป็นเหตุให้ไม่สามารถส่งข้อมูล และ/หรือส่งคืนเงิน ตามระยะเวลาที่กองทุนกำหนดได้ ดังนั้น กองทุนจึงเห็นควรขยายระยะเวลาการส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Audit และการส่งคืนเงินให้กับสถานศึกษา ดังนี้

  • สำเนาหนังสือแจ้งสถานศึกษา ...คลิก

 

การดำเนินการระบบ e-Audit ลักษณะที่ 1 (กยศ. เดิม) และลักษณะที่ 2 (กรอ. เดิม)

 

กองทุนขอแจ้งให้สถานศึกษาที่ได้รับเงินโอนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาทราบเกี่ยวกับกำหนดวันส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Audit และการส่งคืนเงิน ลักษณะที่ 1 (กยศ. เดิม) และลักษณะที่ 2 (กรอ. เดิม) ดังนี้

1. การส่งข้อมูลภาคการศึกษาที่ 2/2562

สำหรับสถานศึกษาทั่วไป ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

สำหรับสถานศึกษาที่เตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หากสถานศึกษาไม่ดำเนินการส่งข้อมูลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด กองทุนอาจพิจารณาระงับการโอนเงินในภาคการศึกษาถัดไป)

 ** ทั้งนี้ กองทุนขอความร่วมมือให้สถานศึกษาส่งข้อมูลเกี่ยวกับยอดเงินค่าเล่าเรียนฯ ตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริง ผ่านระบบ e-Audit เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการศึกษาขอบเขตการให้กู้ยืมของสถานศึกษาต่อไป **

2. การส่งคืนเงินภาคการศึกษาที่ 2/2562

สำหรับสถานศึกษาทั่วไป ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

สำหรับสถานศึกษาที่เตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หากสถานศึกษาไม่ดำเนินการส่งคืนเงินให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด กองทุนอาจพิจารณาระงับการโอนเงินในภาคการศึกษาถัดไป และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันผิดนัด)

 

 

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงานฝ่ายกู้ยืม (ระบบ e-Audit)

1. ว่าที่ ร.ต.หญิง สุทธิดา รัตนา    โทร. 0 2016 2652 ([email protected])

2. นางสาวชมพูนุท  ประคองสาย  โทร. 0 2016 2650  ([email protected])

 

วันที่: 
2 เมษายน 2563