Secondary

Languages

ขอเลื่อนการประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ขอเลื่อนการประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 ประจำปีการศึกษา 2563

 

ตามที่กองทุนมีกำหนดจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุน

- ระดับมัธยมศึกษา ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 ณ ห้องสุรนารี บอลรูม ชั้น G โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา

- ระดับอาชีวศึกษา ในวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2563 ณ ห้องแกรนด์ A - B ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

- ระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 30 เมษายน 2563 ณ ห้องแกรนด์ A - B ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

 

เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หากมีการจัดประชุมสัมมนาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว อาจมีความเสี่ยงและส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค

กองทุนจึงขอเลื่อนการประชุมสัมมนาออกไปก่อน หากมีกำหนดวันที่แน่นอนแล้วจะแจ้งให้สถานศึกษาทราบต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

วันที่: 
2 มีนาคม 2563