Secondary

Languages

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บังคับคดี ฝ่ายคดีและบังคับคดี จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

- งานฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้กู้ยืม/ผู้ค้ำประกัน ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินคดี

- จัดจ้างสำนักงานทนายความฟ้องร้องดำเนินคดี

- กำกับดูแลการเบิกจ่ายและบริหารสัญญาจ้าง

- จัดทำการปรับปรุงฐานข้อมูลคดีทั้ง กยศ. และ กรอ.  

- การจ้างติดตามหนี้ การดำเนินคดี การสืบทรัพย์และบังคับคดีกับผู้กู้ยืม

- การบริหารฐานข้อมูลหนี้

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 – 4 มิถุนายน 2563 

 

 

วันที่: 
29 มิถุนายน 2563