Secondary

Languages

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานนิติกรรมสัญญา ฝ่ายกฎหมาย

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

รับผิดชอบงานบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดทำนิติกรรมสัญญา สัญญาจ้าง บันทึกข้อตกลง แก้ไขเพิ่มเติม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บันทึกแนบท้าย ธุรกรรมต่าง ๆ งานทะเบียน สอบข้อเท็จจริง วินิจฉัยปัญหาด้านกฎหมาย ตอบข้อหารือในส่วนที่เกี่ยวข้อง ความเห็น งานประชุมหารือ ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก การบริหารจัดการต่าง ๆ ในส่วนงาน หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2563

วันที่: 
25 กันยายน 2563