Secondary

Languages

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

กองทุนฯ มีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่กองทุนฯมีทัศนคติ ค่านิยมตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่มีจิตสาธารณะ เป็นต้น โดยส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่กองทุนฯน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีกับพระมหากษัตริย์ และปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่กองทุนฯมีจิตสำนึกในการเป็นผู้มีจิตสาธารณะด้วยความเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนผ่านการจัดกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันปิยมหาราช เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ณ กระทรวงการคลัง รายละเอียด ...คลิก


กิจกรรมที่ 2   กิจกรรมบริจาคโลหิต

กองทุนฯ มีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับสถานศึกษา ภายใต้กิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา  และปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นผู้มีจิตสาธารณะ ด้วยความเสียสละ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนให้กับเจ้าหน้าที่กองทุนฯ โดยกองทุนฯ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตไปแล้ว จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดเลย โดยมียอดบริจาคโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 975,400  ซีซี


กิจกรรมที่ 3   “ตลาดนัดคนดี กยศ. แบ่งปันสู่สังคม” ครั้งที่ 6 (9 ธันวาคม 2564)

กองทุนฯ มีการจัดกิจกรรม “ตลาดนัดคนดี กยศ. แบ่งปันสู่สังคม” ครั้งที่ 6 (9 ธันวาคม 2564) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรกองทุนฯ มีจิตสาธารณะ โดยสามารถร่วมบริจาคและซื้อของมือสองหรือร่วมสบทบทุนเพื่อนำเงินไปบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป นอกจากนี้ ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของบุคลากร เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมหลักของกองทุนฯ เรื่องความซื่อสัตย์ โดยจะไม่มีคนขาย ให้หยิบ-จ่าย-ทอน ด้วยตนเอง

การจัดกิจกรรมตลาดนัดคนดี กยศ. แบ่งปันสู่สังคม ครั้งที่ 6 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565) เพื่อส่งเสริมคุณธรรมหลักของกองทุนฯ ในเรื่องจิตสาธารณะและความซื่อสัตย์ ได้รับยอดเงินบริจาค จำนวน 6,153 บาท และทำให้บุคลากรสามารถมีรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง


กิจกรรมที่ 4   โครงการ กยศ. คนอาสา : ปันเวลาปันความสุข “สมุดทำมือเพื่อน้อง”

ผู้จัดการกองทุนฯ เห็นชอบให้จัดกิจกรรมโครงการ กยศ. คนอาสา : ปันเวลาปันความสุข “สมุดทำมือเพื่อน้อง”เพื่อพัฒนาและยกระดับจิตใจของบุคลากรกองทุนฯ ให้มีความเจริญและมีจิตสาธารณะเพิ่มมากขึ้น อันเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรกองทุนฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้กรอบคุณธรรมหลักของกองทุนฯ ด้าน “จิตสาธารณะ” ตามแผนงานธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 “กิจกรรมที่ 4 พัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมด้านจิตสาธารณะ”

การจัดกิจกรรมโครงการ กยศ. คนอาสา : ปันเวลาปันความสุข “สมุดทำมือเพื่อน้อง” ปัจจุบันบุคลากรกองทุนฯ ร่วมกันจัดทำสมุดทำมือเพื่อน้อง ได้จำนวน 320 เล่ม (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2565)

  • กิจกรรมโครงการ กยศ. คนอาสา : ปันเวลาปันความสุข “สมุดทำมือเพื่อน้อง” รายละเอียด ...คลิก
  • บันทึกข้อความความเห็นชอบกิจกรรมโครงการ กยศ. คนอาสา : ปันเวลาปันความสุข “สมุดทำมือเพื่อน้อง” รายละเอียด ...คลิก

กิจกรรมที่ 5   โครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร สุจริตไทย สร้างสังคมให้โปร่งใสและเป็นธรรม (สำหรับข้าราชการ)

ผู้จัดการกองทุนฯ อนุมัติให้จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร “สุจริตไทย สร้างสังคมให้โปร่งใสและเป็นธรรม (สำหรับข้าราชการ)” เพื่อให้บุคลากรสามารถแยกแยะได้ระหว่างสุจริตกับทุจริต ช่วยให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อต้องตัดสินใจในกรณีต่างๆ โดยเข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.30 น.-11.00 น.

กิจกรรมการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม รวมจำนวน 29 คน ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายงานต่างๆ ฝ่ายละ 2 คน โดยกิจกรรมการอบรมครั้งนี้ได้บรรยายเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับวิธีคิด วิธีปฏิบัติในกรณีต่างๆ โดยเฉพาะที่เสี่ยงกับการทุจริต และมีคำถามเพื่อให้เลือกตอบเพื่อวัดความเข้าใจ

โดยในการอบรมครั้งนี้ ผลการประเมินด้านระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่อบรม ก่อนเข้าการอบรม มีค่าเฉลี่ย 3.04 อยู่ในระดับมาก และหลังการอบรม มีค่าเฉลี่ย 4.25 อยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้น จะเห็นได้ว่าผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้นหลังการอบรม การดำเนินโครงการอบรมครั้งนี้ จึงบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ และสามารถสรุปผลการประเมินโครงการอบรมในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านหลักสูตรและเนื้อหาการอบรม        มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.34    อยู่ในระดับมากที่สุด

ด้านการนำความรู้ไปใช้                   มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.23    อยู่ในระดับมากที่สุด

  • บันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดอบรมหลักสูตร สุจริตไทย สร้างสังคมให้โปร่งใสและเป็นธรรม (สำหรับข้าราชการ) รายละเอียดเพิ่มเติม ...คลิก

 

 

 

 

 

 

 

วันที่: 
9 มิถุนายน 2563