Secondary

Languages

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมร่วมกันทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคม โดยการเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมมือกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พม.) ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินสู่การเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

โดยสามารถสมัครเข้ามาเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ e-Learning การฝึกอบรม และลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงในชุมชน ซึ่งจะได้นับเป็นชั่วโมงจิตสาธารณะ เพื่อนำไปสะสมจำนวน 36 ชั่วโมงต่อปี ตามที่กองทุนกำหนด ทั้งนี้ การสนับสนุนให้ผู้กู้ยืมทำกิจกรรมจิตสาธารณะ ยังเป็นการปลูกฝังการทำความดี โดยสนับสนุนให้ผู้กู้ยืมได้มีโอกาสทำกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ให้รู้จักการแบ่งปัน เสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน

โดยหลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง (E–Learning) ประกอบด้วยเนื้อหา 10 บทเรียน 

แนวทางการดำเนินงาน

1.ประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร ONLINE 

1.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ

1.2 รับสมัคร ตามคุณสมบัติ ดังนี้

-  อายุ 18 ปีขึ้นไป

-  สัญชาติไทย

-  มีชื่อในทะเบียนบ้าน และอาศัยในจังหวัดที่จะเป็น อพม. ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2. อบรมผ่านระบบ E-Learning ขึ้นทะเบียน อพม. 

2.1 อบรมตามหลักสูตร Online 10 บทเรียน โดยศึกษาผ่านคลิปบทเรียนทั้ง 10 คลิป และทำแบบทดสอบประเมินความรู้ความเข้าใจท้ายบทเรียน เมื่อผ่านการประเมินจะได้รับวุฒิบัตร ขึ้นทะเบียน และออกบัตรประจำตัวอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตร e-Learning ให้มีความเหมาะสม ผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนสมัครไว้ล่วงหน้า เมื่อระบบพร้อมให้ใช้งานแล้วจะแจ้งให้ผู้กู้ยืมทราบในลำดับต่อไป

ระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง (E–Learning)

โดยผู้กู้ยืมเงินสนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง (E–Learning) ต้องดูคลิปบทเรียนหลัก จำนวน 10 เรื่อง และทำแบบทดสอบท้ายบทเรียนให้ได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะผ่านการเรียน E–Learning หลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง (E–Learning) 

2.2 ออกวุฒิบัตร บัตรประจำตัว ขึ้นทะเบียน อพม.

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง (E–Learning) จะได้รับวุฒิบัตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บัตรประจำตัวอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งบัตรประจำตัวอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีอายุ 5 ปีนับแต่วันออกบัตรประจำตัวอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

   

3. ทำกิจกรรมจิตสาธารณะ

3.1 นิเทศงาน โดย พมจ. และอพม. ในพื้นที่

3.2 ปฏิบัติงานตามชุดกิจกรรม (ภารกิจ อพม.) 

-  ชี้เป้า เฝ้าระวัง แนะนำสิทธิสวัสดิการ

-  กิจกรรมพัฒนาชุมชน การสำรวจข้อมูลทางสังคม ฯลฯ

3.3 รับรองการทำกิจกรรม

4. ติดตาม ประเมิน ขยายผล

4.1 ติดตาม และประเมินผลการทำกิจกรรมจิตสาธารณะ

4.2 ทบทวน สรุปบทเรียน เพื่อปรับปรุงและขยายผล

4.3 จัดตั้งเครือข่าย อพม. ในสถานศึกษา และภาคีของ กยศ.

5.เสริมพลังคุณความดี

5.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติ ในรูปแบบต่างๆ

- โล่ เกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ

5.2 เผยแพร่คุณความดีในช่องทางต่างๆ


   

  • รายละเอียดเพิ่มเติม ...คลิก

หมายเหตุ

*  ผู้กู้ยืมที่อบรมผ่านระบบ E-Learning ตามหลักสูตร Online 10 บทเรียน ครบ และได้วุฒิบัตร จะได้ชั่วโมงจิตสาธารณะ จำนวน 3 ชั่วโมง

*  ผู้กู้ยืมที่เป็น อพม. แล้ว ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตสาธารณะ จะได้ชั่วโมงจิตสาธารณะ ตามแต่ละสถานที่จะกำหนด

*  กรณีผู้กู้เรียน e-learning หลักสูตร อพม. ไม่สามารถพิมพ์ใบเกียรติบัตรได้ ให้ผู้กู้ติดต่อประสานงานโดยตรงไปที่ กลุ่มส่งเสริมกิจการอาสาสมัครและเครือข่าย กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม เบอร์โทร 02-6596394  

 

 

 

 

วันที่: 
8 กรกฎาคม 2563