Secondary

Languages

ธนาคารกรุงไทยจะทำการพัฒนาระบบ

ธนาคารกรุงไทยจะทำการพัฒนาระบบ  
ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563  เวลา 19.30 น.
ถึง วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น.
 
บริการที่ไม่สามารถทำธุรกรรมในระบบ และช่องทางบริการบางส่วนชั่วคราว ดังนี้ ขออภัยในความไม่สะดวก
 
- ถอนเงินไม่ใช้บัตร
- โอน - รับเงินโอน
- ชำระเงิน
- เติมเงิน
- บริการอื่นๆ
 
หมายเหตุ สำหรับธุรกรรมอื่นๆ สามารถดำเนินการได้ปกติ
 
วันที่: 
18 สิงหาคม 2563