Secondary

Languages

กยศ. จับมือกรมกิจการเด็กและเยาวชน ส่งเสริมจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

กยศ. จับมือกรมกิจการเด็กและเยาวชน  ส่งเสริมจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

                                                                                                      27 ตุลาคม 2563

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจิตสาธารณะพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมีนางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า “กองทุนได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม รู้จักการสงเคราะห์แบ่งปันให้แก่เด็ก และเยาวชนที่ประสบความยากลำบาก กำพร้า ไร้ที่พึ่ง หรือถูกทอดทิ้งจากครอบครัว ผ่านการทำกิจกรรมจิตสาธารณะ ในสถานรองรับเด็ก สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน-โต สถานสงเคราะห์เด็กโต สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก และสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม โดยมีหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนในพื้นที่เป็นผู้นิเทศงานและรับรองการทำกิจกรรมในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมที่เป็นจิตสาธารณะ เช่น การเลี้ยงดู การฝึกอบรม ฝึกอาชีพ หรือบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งจะนับเป็นชั่วโมงจิตสาธารณะให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมนำไปสะสมให้ครบ 36 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาตามที่กองทุนกำหนด

ทั้งนี้ กยศ. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในลักษณะต่างๆ ปัจจุบันมีผู้กู้ยืมที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจำนวนกว่า 5.7 ล้านราย โดยมีนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการศึกษากว่า 6 แสนรายต่อปีการศึกษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการปลูกฝังให้เยาวชน รุ่นใหม่ได้มีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและทำความดีตอบแทนสังคมต่อไป”

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวว่า “กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว โดยกําหนดนโยบาย มาตรการ กลไก ส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐและภาคเอกชน ติดตามและประเมินผลการดําเนินการ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย สร้างความตระหนักและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จึงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจิตสาธารณะพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม รู้จักการให้ การช่วยเหลือแบ่งปันให้กับเด็กในสถานรองรับ สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน รวมไปถึงการกำหนดแผนการทำกิจกรรม สำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาของผู้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อใช้สำหรับทำกิจกรรมจิตสาธารณะกับเด็กในสถานรองรับ สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน ทั้งนี้จะมีการติดตามผลการดำเนินงานของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนและร่วมกันทบทวนผลการดำเนินงาน รวมทั้งสรุปบทเรียนเพื่อนำมาพัฒนาและขยายผลการดำเนินงานต่อไป

จากความร่วมมือของทั้ง 2 ฝ่าย ครั้งนี้เป็นการเพิ่มพื้นที่ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนในการทำกิจกรรมจิตสาธารณะเพื่อสังคม และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่น้อง ๆ ในสถานรองรับ สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนในเรื่องการแบ่งปัน เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และรู้จักมอบโอกาสให้กับผู้อื่นที่ด้อยโอกาสกว่าตนเองโดยไม่หวังผลตอบแทน และหวังว่าเมื่อผู้กู้ยืมจบการศึกษาไปแล้วจะเป็นบุคลากรตัวอย่างที่ดีมีคุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเองและมีจิตสาธารณะตอบแทนสังคมได้” นางสุภัชชา สุทธิพล กล่าวทิ้งท้าย

วันที่: 
27 ตุลาคม 2563