Secondary

Languages

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

 ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

- ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด และโอกาสต่าง ๆ ของการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนฯ

- ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนฯ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนดไว้

- ประยุกต์ สร้างสรรค์ และพัฒนาองค์ความรู้ เทคนิค และเครื่องมือใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

- วางแผน ติดตาม และกำกับดูแลงานในเชิงวิชาการ การวางมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ถ่ายทอดความรู้ หรือฝึกอบรมแก่พนักงานในระดับรองลงมา ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

- ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดหลักการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและตรงตามเวลาที่กำหนดไว้

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2563

 

วันที่: 
6 มกราคม 2564