Secondary

Languages

กยศ. รับสมัครกิจกรรมเชิดชูคนดี ประจำปี 2564

                                                                                                                                                                                                                                                         8 ธันวาคม 2563

กยศ. รับสมัครกิจกรรมเชิดชูคนดี ประจำปี 2564

 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปี 2564 โดยขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่าผู้กู้ยืม และสถานศึกษา ร่วมสมัครเป็นต้นแบบจิตสาธารณะ ทำความดีเพื่อสังคม ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

นายชัยณรงค์  กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า กองทุนได้จัดกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปี 2564 ขึ้น เพื่อเป็นการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่เป็นต้นแบบที่ดีของนักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่าผู้กู้ยืม และสถานศึกษาที่ดำเนินงานกับกองทุน ทั้งนี้ กิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ได้แบ่งประเภทรางวัลที่จะทำการคัดเลือก ดังนี้ 1. รางวัลนักเรียน นักศึกษาต้นแบบ 12 รางวัล ซึ่งเป็นผู้กู้ยืมที่มีความประพฤติดี มีประวัติการร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะอย่างต่อเนื่อง โดยให้สถานศึกษาเป็นผู้เสนอชื่อผู้กู้ยืมเข้ารับการคัดเลือก 2. รางวัลศิษย์เก่าต้นแบบ 12 รางวัล ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องมีประวัติการชำระเงินคืนกองทุนที่ดี และสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้องได้ โดยผู้กู้ยืมสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือองค์กรนายจ้าง/สถานศึกษาสามารถเสนอชื่อผู้กู้ยืมเข้ารับการคัดเลือกได้ และ 3. รางวัลสถานศึกษาต้นแบบ 12 รางวัล ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ต้องมีระบบการบริหารจัดการเงินกู้ยืมที่ดี ให้ความร่วมมือสนับสนุนงานกองทุน และปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาทำกิจกรรมจิตสาธารณะอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่าผู้กู้ยืม และสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณและมีโอกาสได้ร่วมเป็นเครือข่ายในการสร้างประโยชน์แก่สังคม และดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวกับกองทุนในโอกาสต่างๆ ต่อไป

ปัจจุบัน กองทุนมีนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากกองทุนทั่วประเทศจำนวนกว่า 5.7 ล้านราย และมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมการดำเนินงานกองทุนกว่า 4,000 แห่ง กองทุนจึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่าผู้กู้ยืม และสถานศึกษา สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปี 2564 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดกิจกรรมได้ทาง www.studentloan.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2016 4888

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่: 
8 ธันวาคม 2563