Secondary

Languages

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

- บันทึกบัญชีรับเงิน พร้อมกระทบยอดเงินใน Statement

- จัดทำรายงานสรุปการรับชำระเงิน

- จัดทำสรุปจำนวนเงินที่เรียกเก็บได้เข้าบัญชีกองทุนฯ

- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานตามหลักวิชาการ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

- ประสานงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

การรับสมัคร

- ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 19 มกราคม 2564

 

วันที่: 
21 เมษายน 2564