Secondary

Languages

คู่มือการเข้าใช้งานระบบ Application Zoom

 

 
คู่มือการเข้าร่วมอบรม
หลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” 
สำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 2
ผ่านระบบการประชุมสัมมนาออนไลน์ (Application Zoom) ...คลิก

 

วันที่: 
18 มกราคม 2564