Secondary

Languages

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายอำนวยการและพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

 ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

- จัดซื้อจัดจ้างงานของกองทุนฯ

- ติดต่อประสานงานกับผู้ขาย ผู้รับจ้าง เจรจาต่อรอง เปรียบเทียบราคา และคุณสมบัติที่กองทุนฯ ต้องการ

- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการตรวจรับและเบิกค่าใช้จ่าย

- ร่างโต้ตอบหนังสือ งานจัดเก็บเอกสาร แจกจ่ายเอกสาร/วัสดุ/ครุภัณฑ์ของฝ่าย รวมทั้งจัดทำทะเบียนคุมและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  

- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564  

 

วันที่: 
21 เมษายน 2564