Secondary

Languages

กยศ. เปิดระบบการกู้ยืมแบบใหม่ ปีการศึกษา 2564 หนุนสถานศึกษาเข้าเตรียมความพร้อม

กยศ. เปิดระบบการกู้ยืมแบบใหม่ ปีการศึกษา 2564 หนุนสถานศึกษาเข้าเตรียมความพร้อม

 

1 กุมภาพันธ์ 2564

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แจ้งกำหนดการกู้ยืมปีการศึกษา 2564 เตรียมพร้อมใช้งานระบบการจัดการการให้กู้ยืมแบบใหม่ ซึ่งเป็นระบบงานหนึ่งของระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Student Loan Fund System : DSL) เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเข้าถึงเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้มากยิ่งขึ้น โดยเปิดให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมการดำเนินงานลงทะเบียนเข้าระบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียน นักศึกษาลงทะเบียนขอรหัสผ่านได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 และเริ่มขอกู้ยืมได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้เปิดเผยว่า “กองทุนได้พัฒนาระบบการจัดการการให้กู้ยืม (Loan Origination System : LOS) ซึ่งเป็นระบบงานหนึ่งของระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Student Loan Fund System : DSL) เพื่อรองรับพันธกิจขององค์กรในการขยายโอกาสทางการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมสำหรับนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม 4 ลักษณะ ได้แก่   ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ที่เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ผู้ที่เรียนสาขาวิชาขาดแคลนหรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ และผู้ที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงานสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลที่อำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การยื่นกู้ พิจารณาอนุมัติ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูล การนำเข้าข้อมูลและเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน โดยจะเริ่มใช้งานระบบใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป แทนที่ระบบ e-Studentloan ที่ใช้งานในปีการศึกษา 2563 เป็นปีสุดท้าย กองทุนจึงขอแจ้งให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมการดำเนินงานกองทุนได้รับทราบกำหนดการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 และเตรียมเข้าใช้งานระบบใหม่ผ่านทางเว็บไซต์กองทุน www.studentloan.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมจะสามารถลงทะเบียนขอรหัสผ่านเข้าใช้งานระบบใหม่ได้ทั้งทางโมบายแอปพลิเคชัน   “กยศ. Connect” หรือเว็บไซต์กองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 และเริ่มดำเนินการยื่นขอกู้ยืมได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 โดยกองทุนจะมีการจัดประชุมชี้แจงสถานศึกษาทุกแห่งผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2564 ต่อไป

ทั้งนี้ กองทุนขอยืนยันว่ากองทุนมีเงินเพียงพอให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้กู้ยืมอย่างแน่นอน ขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองสบายใจได้ว่ากองทุนจะเป็นหลักประกันหนึ่งของครอบครัวในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้บุตรหลานของท่าน โดยไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะไม่มีเงินส่งให้ลูกหลานได้เรียน” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด

 

วันที่: 
1 กุมภาพันธ์ 2564