Secondary

Languages

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวกองทุนฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ 2 จำนวน 15 อัตรา

 

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

- ให้คำแนะนำและข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ในการปฎิบัติงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแก่หน่วยงาน (นายจ้าง) และผู้กู้ยืมเงิน

- ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่หน่วยงาน (นายจ้าง) หรือผู้กู้ยืมเงินเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการหักเงินเดือน

- ตอบข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

- ช่วยประสานงานและสนับสนุนงานอื่นๆ

 

การรับสมัคร

  • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2564

ดาวน์โหลดใบสมัคร ...คลิก

วันที่: 
11 พฤษภาคม 2565