Secondary

Languages

กยศ. ส่งเสริมการออมกับ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเริ่มต้นวางแผนทางการเงิน

 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมมือกับกองทุนการออมแห่งชาติ ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการออม ภายใต้การนับชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะ เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินให้นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงินได้เริ่มต้นออมเงินและรู้จักการวางแผนการเงินในระยะยาว

โดยผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการศึกษาสามารถนำส่งเงินออมเป็นรายเดือนเข้ากองทุน กอช. ขั้นต่ำครั้งละ 50 บาท ออมได้เดือนละ 1 ครั้ง และสามารถสะสมชั่วโมงจิตสาธารณะได้ 1 ชั่วโมงต่อเดือน ได้ดังนี้

 

  

กลุ่มเป้าหมาย 

- นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษา ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

เงื่อนไขการออม

- ออมเงินขั้นต่ำ 50 บาท รับเงินสมทบจากรัฐ 50% *

- ออม 1 ครั้งต่อเดือน นับเป็นกิจกรรมจิตสาธารณะได้ 1 ชั่วโมงต่อเดือน 

* ตามเงื่อนไขที่ กอช. กำหนด

รายละเอียดการสมัครและสิทธิประโยชน์ของสมาชิก กอช.  ...คลิก

1. ลิงค์ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) สำหรับสมัครสมาชิกและนำส่งเงินออมสะสม  ...คลิก

2. คลิปวีดีโอขั้นตอนการสมัครสมาชิกและนำส่งเงินออมสะสม กอช.  ...คลิก

การส่งเงินออมสะสม กับ กอช. 1 ครั้ง นับชั่วโมงจิตสาธารณะเป็น 1 ชั่วโมง อย่าลืมใส่รหัสโครงการ คำว่า กยศ. ทุกครั้งที่นำส่งเงินสะสม

 

 

 

 

 

 

 

วันที่: 
22 มิถุนายน 2564