Secondary

Languages

No Gift Policy

No Gift Policy

No Gift Policy 

ผู้บริหารและบุคลากร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา "งดรับของขวัญ" รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส

วันที่: 
17 มกราคม 2565