Secondary

Languages

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

- ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด และโอกาสต่าง ๆ ของการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนฯ

- ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนฯ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนดไว้

- ประยุกต์ สร้างสรรค์ และพัฒนาองค์ความรู้ เทคนิค และเครื่องมือใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

- วางแผน ติดตาม และกำกับดูแลงานในเชิงวิชาการ การวางมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ถ่ายทอดความรู้ หรือฝึกอบรมแก่พนักงานในระดับรองลงมา ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

- ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดหลักการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและตรงตามเวลาที่กำหนดไว้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความชำนาญในด้านดังกล่าวอย่างน้อย 9 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ (คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน และยังไม่หมดอายุ)

การรับสมัคร

- ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2565

- ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน /เวลาราชการ

- ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทาง E-mail: [email protected] ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 10 มีนาคม 2565

วันที่: 
20 เมษายน 2565