Secondary

Languages

แจ้งขยายเวลาการส่งข้อมูลและการส่งคืนเงิน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ผ่านระบบ DSL

เนื่องจากสถานศึกษาได้ดำเนินการผ่านระบบใหม่เป็นปีการศึกษาแรก ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งพบว่า มีหลายปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรค ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถานศึกษา ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้งาน ข้อจำกัดทางด้านระบบ DSL ระยะเวลาในการดำเนินงาน และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นต้น เป็นเหตุให้สถานศึกษาไม่สามารถส่งข้อมูลและ/หรือส่งคืนเงิน ตามระยะเวลาที่กองทุนกำหนดได้ ดังนั้น กองทุนจึงเห็นควรขยายระยะเวลาการส่งข้อมูลและการส่งคืนเงินของภาคการศึกษาที่ 1/2564 ผ่านระบบ DSL ให้กับสถานศึกษา ดังนี้

เปิดการเรียนการสอน ระยะเวลาเดิม ขยายระยะเวลาเป็น
สถานศึกษาทั่วไป 31 มกราคม 2565 30 เมษายน 2565
สถานศึกษาอาเซียน 28 กุมภาพันธ์ 2565 31 พฤษภาคม 2565

 

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกู้ยืม (การส่งข้อมูลและส่งคืนเงินผ่านระบบ e-Audit และระบบ DSL)

1. ว่าที่ ร.ต.หญิง สุทธิดา รัตนา    โทร. 0 2016 2652 ([email protected])

2. นางสาวชมพูนุท  ประคองสาย  โทร. 0 2016 2650  ([email protected])

 

วันที่: 
16 มีนาคม 2565