Secondary

Languages

การประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์

การประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์

การประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์

ในระหว่างวันที่ 24 , 28 – 29 และ 31 มีนาคม 2565

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการให้กู้ยืม หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางและวิธีการดำเนินงานของกองทุน ในปีการศึกษา 2565 และแนวทางการให้กู้ยืมเงิน เพื่อการศึกษา 4 ลักษณะ รวมถึงระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Student Loan Fund System - DSL) ในส่วนของระบบการจัดการการให้กู้ยืม (Loan Origination System - LOS) ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ประกอบด้วย

  • ระดับมัธยมศึกษา 

 

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 

 

  • ระดับอาชีวศึกษา     
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 
  • ระดับอุดมศึกษา       
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565         

 

  • กำหนดการสัมมนา ... คลิก

 
ติดต่อสอบถามได้ที่
 
ฝ่ายกู้ยืม
โทร. 0 2016 2600 ต่อ 456
 
 

 

วันที่: 
17 มีนาคม 2565