Secondary

Languages

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ดำเนินการคัดเลือกรางวัลกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาผู้ที่เป็นต้นแบบที่ดี (Role Model) ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า กยศ. และสถานศึกษา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงสร้างเครือข่ายผู้เป็นต้นแบบที่ดีของกองทุนที่จะได้เป็นส่วนสำคัญในการร่วมสร้างประโยชน์แก่สังคม และร่วมกันดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวกับกองทุนในโอกาสต่างๆ

บัดนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกรางวัลกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้ ...คลิก

 

 

นักเรียน นักศึกษา กยศ. ต้นแบบ

ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก  
1. นายวรากร พูลทรัพย์     มหาวิทยาลัยบูรพา
2. นายกันต์สรวิชญ์ กลั่นแท้   โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
1. นางสาวสุดารัตน์ โสสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2. นายธนชัย ไชยปัญญา     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. นายอรรคเดช มาตภาพ  วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
4. นายก่อเกียรติ สุรินทร์    โรงเรียนผดุงนารี

 

ภาคเหนือ  
1. นางสาวเบญจรัตน์ ดีเรือง          มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. ประเภทกลุ่ม  
1. นางสาวเอมมิกา ใจกลม      มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. นางสาวกัญญ์วรา ขันวิเศษ    มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. นางสาวรวิสรา สมบูรณ์มา มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. นางสาวธนภรณ์ ชัยสิทธิ์    มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. นางสาวมานิตา สุนทรพจน์   มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. ​ประเภทกลุ่ม  
1. นายเกรียงศักดิ์ ลีลาศักดิ์สิริ      มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. นางสาวมูนา กียะ   มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. นางสาวณัฐติกรณ์ โยธาสิงห์   มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. นางสาววชิราภรณ์ รุ่งอินทร์    มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ภาคใต้  
1. นายอาริฟ หลังยาหน่าย       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. ​​ประเภทกลุ่ม  
1. นางสาวเจนจิรา ดวงใจ    มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2. นายณภัทร ประกอบสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3. นายอมรเทพ ชัมพูทะนะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4. นางสาวสุทธิกานต์ แก้วเกตุ    มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

กรุงเทพมหานคร  
1. นายเนติธร ใจงิ้วคำ      วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

ศิษย์เก่า กยศ. ต้นแบบ

ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก

 1. นายศตวรรษ มะคำหอม
 2. นางสาวสมฤดี สุขสมงาม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 1. นางพันทา สวัสดี
 2. นายชนานนท์ คำหวลล้ำจุมจัง

ภาคเหนือ

 1. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย หวลถึง
 2. นายกัณต์กวี วิมุติ
 3. ดร.ชวินทร์ณวัฒน์ ณ ลำพูน
 4. นายธนพัฒน์ ชุนณวงษ์

ภาคใต้

 1. นางสาววิมล รุ่งเรือง
 2. นางสาวเสาวณีย์ พรหมคง
 3. นายวิทยา หลูโป

กรุงเทพมหานคร

 1. นางสาวสุมลฑา โพธิ์สุวรรณ                                          

สถานศึกษาต้นแบบ

ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก

 1. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 2. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 3. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ภาคเหนือ

 1. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 2. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
 3. วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

ภาคใต้

 1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

กรุงเทพมหานคร

 1. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 2. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 

วันที่: 
17 มีนาคม 2565