Secondary

Languages

ประกาศกองทุนฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายอำนวยการและพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาการบัญชี/การเงิน หรือสาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเพิ่มเติม

-  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้

- มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีใจรักการให้บริการ

 ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

- จัดซื้อจัดจ้างงานของกองทุนฯ

- ติดต่อประสานงานกับผู้ขาย ผู้รับจ้าง เจรจาต่อรอง เปรียบเทียบราคา และคุณสมบัติที่กองทุนฯ ต้องการ

- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการตรวจรับและเบิกค่าใช้จ่าย

- ร่างโต้ตอบหนังสือ งานจัดเก็บเอกสาร แจกจ่ายเอกสาร/วัสดุ/ครุภัณฑ์ของฝ่าย รวมทั้งจัดทำทะเบียนคุมและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่  7 – 21 เมษายน 2565  

- ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ

- ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน (ไฟล์ PDF) ทาง E-mail: [email protected] ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน 2565

- ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง 

วันที่: 
11 พฤษภาคม 2565