Secondary

Languages

กยศ. ร่วมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 23 มิ.ย. 65 จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิจิตร วันที่ 24 มิ.ย. 65 และจังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 27 มิ.ย. 65 ผู้ร่วมงานจะไม่ถูกดำเนินคดี

23 มิถุนายน 2565

 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิจิตร และในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญชวนผู้กู้ยืมเข้าร่วมงานเพื่อไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและหลังฟ้องซึ่งผู้กู้ยืมที่เข้าร่วมงานจะไม่ถูกดำเนินคดี

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า “กองทุนเงิน  ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอเชิญชวนผู้กู้ยืมเข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน

- วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์

  และ ณ แฮปปี้พลาซ่า คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 3 จังหวัดพิจิตร

- วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

โดยกองทุนได้ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ในการจัดงานไกล่เกลี่ยหนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ผู้กู้ยืมเงินบางส่วนขาดรายได้และผิดนัดชำระหนี้ จนนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีหรือถูกบังคับคดีตามกฎหมาย กลุ่มเป้าหมายของกองทุน ได้แก่ ผู้กู้ยืมกลุ่มที่ค้างชำระหนี้ ที่ถูกบอกเลิกสัญญาและกำลังจะถูกฟ้อง และผู้กู้ยืมกลุ่มที่จะถูกบังคับคดี หากผู้กู้ยืมเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ย กองทุนก็จะไม่จำเป็นต้องดำเนินคดี ซึ่งจะลดภาระค่าใช้จ่ายของกองทุน และนอกจากผู้กู้ยืมที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยจะไม่ถูกดำเนินคดีแล้ว ผู้กู้ยืมจะได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ รวมทั้งได้รับโอกาสในการขยายระยะเวลาผ่อนชำระได้ถึงอายุ 65 ปี เพื่อให้ผู้กู้ยืมสามารถกลับเข้ามาสู่ระบบการชำระหนี้ให้เป็นปกติ และเมื่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการขอแก้ไขมีผลบังคับใช้ กองทุนจะมีอำนาจในการปลดภาระผู้ค้ำประกัน โดยกองทุนมีหลักการว่าจะยกเลิกการค้ำประกันของผู้ค้ำประกัน เมื่อผู้กู้ยืมได้ผ่อนชำระเงินต้นมาแล้วร้อยละ 25 ของเงินต้นที่ค้างชำระอีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน กยศ. Connect  เพื่อรับสิทธิขอไกล่เกลี่ยฯ ได้ที่ QRcode ด้านล่างหรือทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์บัญชีทางการ กยศ. หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 2016 4888” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด

 

 

วันที่: 
23 มิถุนายน 2565