Secondary

Languages

ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data)

         กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตรียมพร้อมในการนำข้อมูลเปิดเข้าสู่ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ภายใต้ชื่อ “data.go.th” ที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดการเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐของประเทศที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา โดยปัจจุบันกองทุนฯ เริ่มเปิดให้หน่วยงานและประชาชนเข้าถึงรายการข้อมูลที่ทางกองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบได้ โดยเบื้องต้น มีรายการข้อมูลดังนี้
 
1. จำนวนผู้กู้ยืมจำแนกตามสถานะต่างๆ
     -  ไฟล์  Excel   ...คลิก
     -  ไฟล์ CSV ...คลิก
 
2. จำนวนผู้กู้ยืมแยกตามจังหวัดและภูมิภาค
     - ไฟล์  Excel  ... คลิก
     - ไฟล์ CSV ...คลิก
วันที่: 
1 กรกฎาคม 2565