Secondary

Languages

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บังคับคดี กลุ่มงานบริหารและควบคุมการบังคับคดี ฝ่ายบังคับคดี จำนวน 3 อัตรา

 ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

- ช่วยงานสืบทรัพย์ บังคับคดีกับผู้กู้ /ผู้ค้ำประกันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาการบังคับคดี

- ช่วยงานไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีระหว่างกองทุนฯ และผู้กู้/ผู้ค้ำประกันหลังจากมีคำพิพากษา ผู้กู้ยืมที่ถูกยึดทรัพย์บังคับคดี

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางกฎหมาย บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

การรับสมัครสอบ

- ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet)  ตั้งแต่วันที่  15-19 สิงหาคม 2565  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังนี้

- ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา https://slf.thaijobjob.com/ หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บังคับคดี กลุ่มงานบริหารและควบคุมการบังคับคดี ฝ่ายบังคับคดี”

วันที่: 
30 กันยายน 2565