Secondary

Languages

การขยายระยะเวลาการเปิดระบบ DSL ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ขยายระยะเวลาการเปิดระบบ DSL ภาคเรียนที่ 1/2565 ให้กับสถานศึกษาที่ขอขยายระยะเวลาสำหรับขั้นตอนผู้กู้ยืมยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน สถานศึกษาตรวจสอบแบบคำขอกู้ยืมเงิน

 

รายชื่อสถานศึกษาขอขยายระยะเวลารอบที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2565) ...คลิก

รายชื่อสถานศึกษาขอขยายระยะเวลารอบที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 15 - 24 สิงหาคม 2565) ...คลิก  

รายชื่อสถานศึกษาขอขยายระยะเวลารอบที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 สิงหาคม 2565) ...คลิก 

 

วันที่: 
19 สิงหาคม 2565