Secondary

Languages

แจ้งการส่งข้อมูลและการส่งคืนเงิน (e-Audit) ผ่านระบบ DSL ปีการศึกษา 2565

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กำหนดให้สถานศึกษาที่ได้รับเงินโอนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ดำเนินการส่งข้อมูลและส่งคืนเงิน (e-Audit) ผ่านระบบ DSL ให้ครบถ้วน ตามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน หมวด 3 การตรวจสอบ การรับโอนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และการส่งคืน ข้อ 9

ในการนี้ กองทุนขอแจ้งให้สถานศึกษาดำเนินการส่งข้อมูลและการส่งคืนเงิน (e-Audit) ผ่านระบบ DSL ให้ครบถ้วนทั้ง 4 ลักษณะ ของปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

กรณีสถานศึกษาได้รับการโอนเงินเพิ่มภายหลังระยะเวลาที่กองทุนกำหนด ขอให้ส่งข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน และส่งคืนเงินให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการโอนเงิน ทั้งนี้ หากสถานศึกษาไม่ดำเนินการส่งข้อมูลให้ครบถ้วนทุกราย (รายที่ได้รับเงินโอนแล้ว) ภายในระยะเวลาที่กำหนด กองทุนอาจพิจารณาระงับการโอนเงินในภาคการศึกษาถัดไป และหากสถานศึกษาไม่ดำเนินการส่งคืนเงินให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด กองทุนอาจพิจารณาระงับการโอนเงินในภาคการศึกษาถัดไป และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันผิดนัด

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกู้ยืม การส่งข้อมูลและส่งคืนเงิน (e-Audit) ผ่านระบบ DSL

1. ว่าที่ ร.ต.หญิง สุทธิดา รัตนา    โทร. 0 2016 2652 ([email protected])

2. นางสาวชมพูนุท  ประคองสาย  โทร. 0 2016 2650 ([email protected])

 

วันที่: 
15 กันยายน 2565