Secondary

Languages

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายเทคโนโลยีสารนเทศ จำนวน 7 อัตรา

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านงานบริหารทั่วไปของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ รวมถึง ประสานงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้งานของฝ่ายบรรลุตามภารกิจที่กำหนดไว้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

- มีประสบการณ์การทำงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 1 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม

มีทักษะความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word และ Microsoft Excel

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 14 พฤศจิกายน  2565  

วันที่: 
23 ธันวาคม 2565