Secondary

Languages

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอเชิญร่วมงาน "พร้อมใจไกล่เกลี่ย แก้หนี้ครัวเรือน" ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมบังคับคดี และ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอเชิญร่วมงาน "พร้อมใจไกล่เกลี่ย แก้หนี้ครัวเรือน" ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมบังคับคดี

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอเชิญร่วมงาน "พร้อมใจไกล่เกลี่ย แก้หนี้ครัวเรือน" ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมบังคับคดี และ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงาน และสถาบันการเงินกับลูกหนี้ได้เจรจาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกัน เพื่อช่วยลดปริมาณคดี ที่จะขึ้นสู่ศาล  โดยผู้กู้ยืมที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย สามารถกลับเข้ามาสู่ระบบการชำระหนี้ให้เป็นปกติได้ โดยได้รับเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ ดังนี้

  • ผู้กู้ยืมจะไม่ถูกดำเนินคดี
  • ผู้กู้ยืมจะได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ 80%
  • ผู้กู้ยืมจะได้เปลี่ยนลำดับการตัดชำระหนี้แบบใหม่ โดยเงินที่เคยชำระมาทั้งหมดจะนำมาลดในส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ยก่อน ส่วนเบี้ยปรับที่เหลือ 20% จะนำมาลดหนี้ในลำดับสุดท้าย
  • ผู้กู้ยืมได้ขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ได้สูงสุด 30 ปี ขึ้นอยู่กับจำนวนหนี้คงเหลือและอายุต้องไม่เกิน 65 ปี ณ วันลงนามในข้อตกลงระงับข้อพิพาท
  • เมื่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการขอแก้ไขมีผลบังคับใช้ กองทุนจะมีอำนาจในการปลดภาระผู้ค้ำประกัน โดยกองทุนมีหลักการว่าจะยกเลิกการค้ำประกันของผู้ค้ำประกัน เมื่อผู้กู้ยืมได้ผ่อนชำระเงินต้นมาแล้วร้อยละ 25 ของเงินต้นที่ค้างชำระ
  • ผู้กู้ยืมจะต้องไม่ผิดนัดชำระหนี้ หากผิดนัดชำระหนี้เบี้ยปรับที่กองทุนลดให้ 80% จะกลับมาในระบบและกองทุนจะยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อบังคับตามข้อตกลง และดำเนินการบังคับคดีตามกฎหมายต่อไป
 
โดยกำหนดจัดกิจกรรมจะจัดขึ้น ณ ชั้น 1 อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม (แจ้งวัฒนะ) ตามกำหนดการดังนี้

ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565

ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566

ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 

ครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566

ครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 

ครั้งที่ 7 วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 

ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566

ครั้งที่ 9 วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566

ครั้งที่ 10 วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ...คลิก

 

 

วันที่: 
15 ธันวาคม 2565