Secondary

Languages

กยศ. มอบของขวัญปีใหม่ 2566 ขยายเวลามาตรการลดหย่อนหนี้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 66

20 ธันวาคม 2565

 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขยายระยะเวลามาตรการลดหย่อนหนี้เป็นของขวัญปีใหม่ 2566 ให้แก่ผู้กู้ยืม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเหลือ 0.01% ต่อปี ลดเงินต้น 5% ลดเบี้ยปรับ 80 - 100% ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ต่อปี พร้อมชะลอการฟ้องร้องดำเนินคดี ชะลอการบังคับคดี งดการขายทอดตลาด ซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า “กองทุนได้จัดเตรียมของขวัญปีใหม่ 2566 ให้กับผู้กู้ยืมเงินกองทุน เพื่อเป็นการช่วยเหลือลดภาระหนี้สินและให้โอกาสผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล โดยคณะกรรมการกองทุนฯ ได้มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการลดหย่อนหนี้ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ดังนี้

1. ลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากเดิม 1% ต่อปี เป็น 0.01% ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุนและไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้

2. ลดเงินต้น 5% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้และต้องการปิดบัญชีในคราวเดียว

3. ลดเบี้ยปรับ 100% สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ดังนี้

3.1 ผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี สามารถชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา

3.2 ผู้กู้ยืมเงินที่ถูกดำเนินคดีแล้ว ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิและนัดหมายวันที่ประสงค์จะชำระหนี้ปิดบัญชีได้ที่ www.studentloan.or.th โดยผู้กู้ยืมเงินต้องชำระค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมศาลให้เสร็จสิ้นก่อนปิดบัญชี

4. ลดเบี้ยปรับ 80% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ)

5. ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

นอกจากนั้น กองทุนได้ชะลอการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันที่ผิดนัดชำระหนี้ จากเดิมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เว้นแต่คดีที่ใกล้ขาดอายุความ ชะลอการบังคับคดีกับผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว เว้นแต่คดีที่ใกล้จะหมดระยะเวลาบังคับคดี (10 ปี) รวมถึงงดการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันที่ได้ดำเนินการยึดทรัพย์ไว้ และอยู่ระหว่างขั้นตอนการขายทอดตลาด ซึ่งต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกหนี้ตามคำพิพากษาและผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมเงินสามารถดูรายละเอียดเงื่อนไขของมาตรการดังกล่าวได้ที่ ... คลิก หรือตรวจสอบยอดชำระได้ที่แอปพลิเคชัน กยศ. Connect หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์บัญชีทางการ กยศ. หรือโทร. 0 2016 4888” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด

วันที่: 
20 ธันวาคม 2565