Secondary

Languages

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

ในปีงบประมาณ 2567 กองทุนฯ  ได้เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของกองทุน ดังนี้

  • กยศ. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและสาขาวิชาสำหรับการให้กู้ยืมในหลักสูตรอาชีพ หรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ (Reskill/Upskill)

-  การประชุม Focus Group การกู้ยืมเงินในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลหรือผู้ช่วยเภสัชกร

  • จัดประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดงานประชุมสัมมนาผ่านระบบการประชุมสัมมนาออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร

จัดประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร”

วันที่: 
10 กุมภาพันธ์ 2566