Secondary

Languages

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตำแหน่งนิติกร ฝ่ายกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

1. จัดทำ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การให้ความเห็นทางกฎหมาย การตอบข้อหารือด้านกฎหมาย ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

2. ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะเกี่ยวกับการพิจารณา ตีความ หรือวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การประสานงาน สนับสนุน และจัดการประชุม จัดทำระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของกองทุน การรวบรวมข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายด้านต่างๆ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์

คุณสมบัติเพิ่มเติม (ถ้ามี)

1. มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายหรือการให้คำปรึกษากฎหมายธุรกิจ

2. มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

 การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2566  

วันที่: 
27 กรกฎาคม 2566