Secondary

Languages

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ 2 จำนวน 6 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

รับผิดชอบงานออกจดหมายแจ้งหักเงินเดือนหน่วยงาน (นายจ้าง) /ผู้กู้ยืมเงิน งานควบคุมและติดตามหน่วยงาน (นายจ้าง) ให้หักและนำส่งคืนกองทุนฯ งานให้บริการทางโทรศัพท์ งานตอบข้อซักถามทางไลน์ งานตอบอีเมล งานลงพื้นที่เพื่อติดตาม/สร้างความรู้ ความเข้าใจกับหน่วยงาน (นายจ้าง) ทั่วประเทศงานเกี่ยวกับการคืนเงินและการลดหนี้ให้กับผู้กู้ยืมเงินและหน่วยงาน (นายจ้าง) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่  15 – 24 พฤษภาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

โดยให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ... คลิก    หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”

 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกโปรดติดต่อสอบถามที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  โทร. 0 2016 2600 ต่อ 504,521

 

วันที่: 
7 กรกฎาคม 2566