Secondary

Languages

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายคดี และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บังคับคดี ฝ่ายบังคับคดี

 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร  

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   จำนวน 1 อัตรา

ฝ่ายคดี

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บังคับคดี  จำนวน 1 อัตรา

ฝ่ายบังคับคดี

 


การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่  14 – 20 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

โดยให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ... คลิก    หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”

 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกโปรดติดต่อสอบถามที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  โทร. 0 2016 2600 ต่อ 504,521

วันที่: 
14 กรกฎาคม 2566