Secondary

Languages

การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองทุนขอความร่วมมือสถานศึกษาที่มีการให้กู้ยืมประจำปีการศึกษา 2565 ที่ประสงค์รับเงินค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดทำแบบยืนยันและรับรองการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งกองทุนจะนำผลคะแนนของการจัดทำแบบยืนยันและรับรองการปฏิบัติงานดังกล่าว เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการพิจารณาจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดังนั้น กองทุนขอให้สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัญชีสำหรับรับเงินค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา หากพบว่าเลขที่บัญชี ไม่ถูกต้อง หรือสถานศึกษาของท่าน ไม่มีเลขที่บัญชี โปรดทำหนังสือพร้อมแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี “บัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ.........(ระบุชื่อสถานศึกษา)” แจ้งมายังกองทุน โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสถานศึกษา (ถ้ามี) ในสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากด้วย หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นจะถือว่าท่านไม่ประสงค์ขอรับเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา โดยกองทุนจะยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

สถานศึกษาสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2566

 

  • หลักเกณฑ์ในการระงับการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา

ทั้งนี้ หากสถานศึกษาดำเนินการครบถ้วน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 กองทุนจะยกเลิกการระงับการจ่ายเงินดังกล่าว

 

ฝ่ายกู้ยืม

ผู้ประสานงาน นางสาวปณิตา เข็มกำเหนิด

โทร 0 2016 2644 

โทรสาร 0 2016 2668

 

วันที่: 
7 สิงหาคม 2566