Secondary

Languages

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติหน้าที่ในการรวบรวม จัดเตรียม และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร เช่น การจัดเตรียมแบบฟอร์มการจัดฝึกอบรมภายใน จัดทำเอกสารในรูปแบบ Power Point เพื่อนำเสนอผลงาน และความคืบหน้าในงาน HRD รวมไปถึงการติดต่อกับวิทยากร ผู้เข้าสัมมนาในการจัดฝึกอบรมในแต่ละครั้งการประเมินผลการฝึกอบรม จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2566

1. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 ในวัน/เวลาราชการ

2 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทาง E-mail: [email protected] ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกโปรดติดต่อสอบถามที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2016 2600 ต่อ 504,513,521

วันที่: 
30 สิงหาคม 2566