Secondary

Languages

กยศ. ได้คะแนน ITA จาก ป.ป.ช. 95.77 สูงสุดของกลุ่มประเภทกองทุน

กยศ. ได้คะแนน ITA จาก ป.ป.ช. 95.77 สูงสุดของกลุ่มประเภทกองทุน

 

11 สิงหาคม 2566

 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้รับคะแนน 95.77 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดย กยศ. เป็นหน่วยงานที่มีคะแนนสูงสุดของกลุ่มประเภทกองทุน

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้เปิดเผยว่า “จากการที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment หรือ ITA) ประจำปี พ.ศ. 2566 ผลปรากฏว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้รับคะแนน95.77 และเป็นหน่วยงานที่มีคะแนนสูงสุดของกลุ่มประเภทกองทุน โดยเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา กยศ. ได้คะแนนเพิ่มขึ้น +3.88 (ปี 2565 ได้คะแนน 91.89) โดยผลการประเมินดังกล่าวได้วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกที่มีต่อการดำเนินงานกองทุน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ รวมถึงมีการประเมินรายตัวชี้วัด ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงการทำงาน การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต

ทั้งนี้ กองทุนต้องขอขอบคุณหน่วยงาน องค์กร และผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนทุกภาคส่วน คณะผู้บริหาร บุคลากรกองทุนที่ร่วมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนประชาชนผู้รับบริการที่มีส่วนร่วมในการประเมินดังกล่าว โดยกองทุนจะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้ดีขึ้น  อย่างต่อเนื่องในฐานะทุนหมุนเวียนที่ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์และสร้างอนาคตให้คนไทยอย่างยั่งยืนต่อไป” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด

 

 

 

 

วันที่: 
11 สิงหาคม 2566