Secondary

Languages

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บังคับคดี ฝ่ายบังคับคดี

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บังคับคดี กลุ่มงานบริหารและควบคุมการบังคับคดี ฝ่ายบังคับคดี จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บังคับคดี กลุ่มงานสนับสนุนการบังคับคดี ฝ่ายบังคับคดี จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังนี้

- สัญชาติไทย (หากเป็นชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว)

- ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

- ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดพลาดที่ได้กระทำ โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

-ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยถึงต้องออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือองค์การอื่นๆ

- ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง รวมถึงโรคร้ายแรงอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด

- ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจอื่น รวมทั้งไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นใด อันเป็นการขัดผลประโยชน์ของกองทุนฯ

- ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

การรับสมัครสอบ

- ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet)  ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

- ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กองทุนฯ www.studentloan.or.th และเว็บไซต์ https://slf.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บังคับคดี ฝ่ายบังคับคดี”

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกโปรดติดต่อสอบถามที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทร. 0 2016 2600 ต่อ 504,521

วันที่: 
10 พฤศจิกายน 2566